Меню
Количка

Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.growshop-bg.com (в сила от 25.05.2018г.)

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Посещавайки сайта www.GrowShop-Bg.com, Вие се съгласявате да спазвате настоящите " Общи условия за ползване на WWW.GROWSHOP-BG.COM "

Ако не желаете, не можете или не разбирате " Общи условия за ползване на WWW.GROWSHOP-BG.COM ", не използвайте този сайт.

2. Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “ХАЙЛЕНДС” EООД (наричан по-долу www.GrowShop-Bg.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн GrowShop-Bg.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “ХАЙЛЕНДС” EООД (наричани за краткост Услуги).

3. “ХАЙЛЕНДС” EООД е търговско дружество рeгистрирано съласно търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, район Възраждане, ул. Княз Борис I 121, ЕИК 200220062, тел.0884741315, електронна поща: highlands.eood@gmail.com.

4. Всеки потребител на сайта се задължава при поръчка да не извършва каквито и да е незаконни действия с доставената стока, да спазва изцяло нормативната уредба на Република България. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи каквато и да е отговорност в случай на използването на доставена стока не според нейното предназначение или за незаконни действия.

5. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи отговорност по отношение на надеждността на функционирането на сайта, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри.

 

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Потребителят прави заявка за закупуване във формата за това в сайта. Заявката се счита за валидно направена само след отбелязване на съгласие с настоящите Общи условия с отметка в края на условията.

2. Потребителят получава автоматичен отговор - съобщение, че заявката е получена, съдържащ информация относно: направената заявка, стойността на продуктите; цена на доставката; крайната цена, която купувачът е длъжен да заплати; указание за избрания начин на плащане,срок на доставката, данни за поръчания продукт.

3. Договорът се счита за сключен след получаване на изрично потвърждение от WWW.GROWSHOP-BG.COM на електронния адрес посочен от потребителя за направената от последния заявка.

4. Всички лични данни предоставени от потребителя – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), се предоставят доброволно. С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се съгласява напълно доброволно личните данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от WWW.GROWSHOP-BG.COM и свързаните с него лица, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

ІII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на продуктите в www.GrowShop-Bg.com са в български лева с включен ДДС.

2. Посочените цени са за единичен продукт и не включват цената на доставката.

3. www.GrowShop-Bg.com си запазва правото едностранно да променя посочените цени, като промените влизат в сила от момента на тяхното обявяване на сайта, но не касаят вече направените заявки.

4. Сумата по направената заявка се заплаща в брой при получаване с наложен платеж в момента на доставката от куриер.

5. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е направено плащането.

 

IV. ДОСТАВКА

1. При поръчката потребителят задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка в срока за доставка.

2. Посочването на неверен (сгрешен адрес) и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.GrowShop-Bg.com със задължението за изпълнение на доставката.

3. След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

4. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Поръчаната от потребителя стока се доставя до 30 (тридесет) дни на посочения от него адрес, при условие че поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

6. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

7. Ако потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и www.GrowShop-Bg.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

8. В случай, че потребителя потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

9. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от потребителя, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

10. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

11. Когато WWW.GROWSHOP-BG.COM не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, потребителя бива уведомен и му се възстановяват платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която WWW.GROWSHOP-BG.COM е следвало да изпълни задължението си по договора. WWW.GROWSHOP-BG.COM може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор.

 

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Стоката се предава на потребителя или на трето посочено от него лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името и за сметка на потребителя. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват всички придружаващи я документи.

2. Потребителят има право да откаже получаването на заявената от него стока при следните условия:

2.1. при явно несъответствие на доставената със заявената стока и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително - не може да се претендира за разваляне на договора.

2.2. при повредена на стоката или опаковката й

2.3. при неспазване срока на доставка

3. Рекламации по гореизброените причини се извършват само в момента на доставката.

4. Потребителят, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, има право да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите. В този случай, клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост.

5. Предходната точка 4 не се прилага по отношение на следните видове договори:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

6. Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и/или заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката, както и неустойка в двукратен размер от цената на стоката. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право и на обезщетение за вреди и пропуснати ползи.

7. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако потребителя откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. WWW.GROWSHOP-BG.COM се задължава:

- да достави в срок заявената за покупка стока при условията на раздел ІV ;

- в случаите по раздел V, т.2 и т. 4 - да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на този срок

2. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване.

3. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право да спре или изтрие информацията за дадена стока по своя преценка без право на преразглеждане.

4. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване, като WWW.GROWSHOP-BG.COM ще използва същата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

5. Потребителят се задължава:

- да се запознае предварително и да потвърди съгласието си с настоящите Общи Условия преди да направи заявката;

- да плати цената на стоката;

- да заплати разходите по доставката и да подпише всички придружаващи я документи;

- да осигури възможност за получаване на стоката;

- да получи стоката;

- да не извършва каквито и да е незаконни действия с доставената стока, да спазва изцяло нормативната уредба на Република България

6. Потребител няма право да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

7. Потребителят е длъжен да обезщети WWW.GROWSHOP-BG.COM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи, в това число но не само, адвокатски възнаграждения, обезщетения, разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, или нарушение на българското законодателство и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави.

8. Потребителят на уебсайта няма право да извършва действия, с които нарушава законите, общоустановени правила на общуване, да разпространява вируси, да извършва каквито и да е действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ

1. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при непреодолима сила, форсмажор и случайни събития.

2. WWW.GROWSHOP-BG.COM запазва правото си да променя настоящите условия за ползване без предварително да предупреждава потребителите за това.

3. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи каквато и да е отговорност в случай на използването на доставена стока не според нейното предназначение или за незаконни действия.

4. Информацията и сведенията на WWW.GROWSHOP-BG.COM имат информативен характер и по никакъв начин не следва да влияят на избора и използването на стоките. Използването им е изцяло на отговороността на клиента.

5. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи отговорност за достоверността и точността на материалите публикувани на сайта.

6. Съдържанието на този сайт е авторско право на GrowShop-Bg.com и никой няма право да копира, разпространява и използва по какъвто и да е начин съдържанието на тези общи условия и останалото съдържание на сайта без изричното писмено съгласие и разрешение на GrowShop-Bg.com.

 

ЛИЧНИ ДАННИ 

 

I. Въведение

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от„Хайлендс” ЕООД, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Тази Декларация за поверителност се отнася до личните данни, събирани чрез нашия уебсайт от „Хайлендс” ЕООД , чрез нашите продукти и онлайн услуги.

„Хайлендс” ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

„Хайлендс” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ІІ. Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон за контакт и информация относно достъпа Ви до наш уебсайт.

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на уебсайта без да въвеждате каквито и да било лични данни в тях. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Възможно е на някоя от страниците на нашия уебсайт да Ви помолим да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или продукт или в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Когато се регистрирате за ползването на наши продукти или предоставянето на услуги – лично или чрез Ваш служител, ние ще поискаме да ни предоставите Ваша лична информация като данни за контакт, Вашето гражданство и държавата на постоянно пребиваване или друга информация, необходима за издаване на фактура във връзка с извършено от Вас плащане. „Хайлендс” ЕООД не събира финансова информация за банкови карти, в случаите когато заплащането на цената за нашите продукти и услуги се извършва онлайн. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, „Хайлендс” ЕООД може да не е в състояние да изпълни Вашата поръчка или да Ви предостави поисканата услуга.

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, „Хайлендс” ЕООД може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на „Хайлендс” ЕООД са посочени по-долу в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на нашата уебстраница. Също така, всеки промоционален или рекламен мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на промоционални и рекламни съобщения, „Хайлендс” ЕООД се задължава да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения, не по-късно от 1 (един) работен ден от получаване на Вашия отказ.

Когато се свързвате с нас, за да Ви окажем съдействие във връзка с ползването на закупени от Вас наши продукти и услуги, може да поискаме от Вас информация за Вашия компютър, операционна система, браузър или за проблема, който искате да разрешите. Без тази информация „Хайлендс” ЕООД няма да може да Ви помогне и да отговори на Вашите въпроси.

Когато използвате нашите продукти или услуги или посещавате нашите уебсайтове, „Хайлендс” ЕООД може да събира информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили, както и да съхранява тази информация. В тези случаи ние може да събираме информация за Вашия уникален интернет протокол, вида на браузъра или операционната система, датата и времето на Вашето посещение, заявки за търсения и др. подобни. Целта на събирането на такава информация е подобряването и персонализирането на предоставяните от нас продукти и услуги. Част от тази информация се събира чрез т.нар. „бисквитки“. За да се запознаете по-подробно с Политиката ни за използване бисквитки, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

„Хайлендс” ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договорите със своите клиенти за „Хайлендс” ЕООД , за маркетинг и реклама.

„Хайлендс” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

По-специално, като администратор на лични данни „Хайлендс” ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:

 • предприемане по Ваше искане на стъпки за сключване на договор с Вас;
 • изпълнение на задълженията на „Хайлендс” ЕООД по договор с Вас;
 • изрично получено съгласие от Вас;
 • спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
 • за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • за целите на легитимния интерес на „Хайлендс” ЕООД

Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни

„Хайлендс” ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора и лицата, за контакт във връзка с изпълнението му;
 • създаване на потребителско име и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга или продукт, вкл. изпращане на кратки текстови съобщения (sms) или електронни писма, които са част от функционалността на продукта или услугата, закупени от клиента и др.;
 • предоставяне на техническа поддръжка и информация за работа със закупените продукти и услуги;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен и промоционален характер;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите и продуктите от нашия сайт чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти и услуги, подновяване на абонамента за вече закупени продукти и услуги, семинари и други събития, които могат да са от интерес за Вас.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от „Хайлендс” ЕООД

„Хайлендс” ЕООД събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:

 • имена, адрес, електронен адрес (имейл), телефонен номер – за клиентите-физически лица, или на физическите лица, които управляват и представляват клиентите-юридически лица. Тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите с клиентите на дружеството, които използват нашите продукти и услуги, както и за осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изрично дадено съгласие – и за изпращане на промоционални и рекламни съобщения. Не се събират чувствителни данни;
 • адрес на платеца и телефон за връзка - за целите на изготвянето на фактура за извършено плащане чрез уеб сайта „Хайлендс” ЕООД. Не се събира финансова информация за банкови карти;
 • информация относно използването от Ваша страна на нашите уебсайтове и/или продукти и услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на използваните от потребителите продукти , както и предоставяне на пълната функционалност на тези продукти и услуги и нашите уебсайтове.

„Хайлендс” ЕООД не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Срок за съхранение на Вашите лични данни

„Хайлендс” ЕООД няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. „Хайлендс” ЕООД се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.
При отпадане на необходимостта от съхранението им, „Хайлендс” ЕООД ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

„Хайлендс” ЕООД самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон.
Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. „Хайлендс” ЕООД не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

ІII. Вашите права за защита на личните Ви данни

При определени обстоятелства Вие имате право по закон:

 • да поискате информация за това дали „Хайлендс” ЕООД съхранява Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива - какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме; 
 • да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от „Хайлендс” ЕООД Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на притежаваните от „Хайлендс” ЕООД Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас. „Хайлендс” ЕООД не коригира лични данни, когато те са събрани от публичен източник и съответстват напълно на публикуваните в този източник данни;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. „Хайлендс” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате от „Хайлендс” ЕООД да изтрие или премахне Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
  да бъдете уведомен в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. „Хайлендс” ЕООД ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст до нашия отговорник по защита на данните по пощата или на e-mail: info@growshop-bg.com, или се свържете с него/нея на адрес: ул.Ильо Войвода 11 София 1510.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

„Хайлендс” ЕООД има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който „Хайлендс” ЕООД обработва Вашите лични данни, моля, свържете се с него на e-mail: info@growshop-bg.com или на телефон +359 2 945 28 92.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.

IV. Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни

„Хайлендс” ЕООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

„Хайлендс” ЕООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

Част от мерките за сигурност, предприети от „Хайлендс” ЕООД, включват следните дейности:

 • изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • достъпът на служителите на „Хайлендс” ЕООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители на „Хайлендс” ЕООД ;
 • за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

„Хайлендс” ЕООД се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

V. Защита на личната неприкосновеност на деца

Защитата на личната неприкосновеност на децата е от първостепенно значение за „Хайлендс” ЕООД . Нашите уебсайтове не са предназначени за или умишлено насочени към деца на и под 14-годишна възраст. „Хайлендс” ЕООД не събира, не обработва и не съхранява лична информация за лица под 14-годишна възраст.

VІ. Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

„Хайлендс” ЕООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Информация относно плащания с карти

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: „Хайлендс” ЕООД
 • ЕИК: 200220062.
 • Седалище и адрес на управление: град София 1510
 • Адрес за кореспонденция: ул. „д-р Алберт Лонг“ 17.
 • E-mail:info@growshop-bg.com
 • Телефон за контакт: +359 2 945 28 92

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон за контакт: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg