fbpx

Общи условия за ползване на www.growshop-bg.com

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Посещавайки сайта www.GrowShop-Bg.com, Вие се съгласявате да спазвате настоящите " Общи условия за ползване на WWW.GROWSHOP-BG.COM "

Ако не желаете, не можете или не разбирате " Общи условия за ползване на WWW.GROWSHOP-BG.COM ", не използвайте този сайт.

2. Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “ХАЙЛЕНДС” EООД (наричан по-долу www.GrowShop-Bg.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн GrowShop-Bg.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “ХАЙЛЕНДС” EООД (наричани за краткост Услуги).

3. “ХАЙЛЕНДС” EООД е търговско дружество рeгистрирано съласно търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, район Възраждане, ул. Странджа No 4, ет.3, ап.3, ЕИК 200220062, тел.0884741315, електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

4. Всеки потребител на сайта се задължава при поръчка да не извършва каквито и да е незаконни действия с доставената стока, да спазва изцяло нормативната уредба на Република България. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи каквато и да е отговорност в случай на използването на доставена стока не според нейното предназначение или за незаконни действия.

5. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи отговорност по отношение на надеждността на функционирането на сайта, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри.

 

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Потребителят прави заявка за закупуване във формата за това в сайта. Заявката се счита за валидно направена само след отбелязване на съгласие с настоящите Общи условия с отметка в края на условията.

2. Потребителят получава автоматичен отговор - съобщение, че заявката е получена, съдържащ информация относно: направената заявка, стойността на продуктите; цена на доставката; крайната цена, която купувачът е длъжен да заплати; указание за избрания начин на плащане,срок на доставката, данни за поръчания продукт.

3. Договорът се счита за сключен след получаване на изрично потвърждение от WWW.GROWSHOP-BG.COM на електронния адрес посочен от потребителя за направената от последния заявка.

4. Всички лични данни предоставени от потребителя – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), се предоставят доброволно. С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира, че се съгласява напълно доброволно личните данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от WWW.GROWSHOP-BG.COM и свързаните с него лица, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

ІII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на продуктите в www.GrowShop-Bg.com са в български лева с включен ДДС.

2. Посочените цени са за единичен продукт и не включват цената на доставката.

3. www.GrowShop-Bg.com си запазва правото едностранно да променя посочените цени, като промените влизат в сила от момента на тяхното обявяване на сайта, но не касаят вече направените заявки.

4. Сумата по направената заявка се заплаща в брой при получаване с наложен платеж в момента на доставката от куриер.

5. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е направено плащането.

 

IV. ДОСТАВКА

1. При поръчката потребителят задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка в срока за доставка.

2. Посочването на неверен (сгрешен адрес) и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва www.GrowShop-Bg.com със задължението за изпълнение на доставката.

3. След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

4. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Поръчаната от потребителя стока се доставя до 30 (тридесет) дни на посочения от него адрес, при условие че поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

6. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

7. Ако потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и www.GrowShop-Bg.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

8. В случай, че потребителя потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

9. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от потребителя, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

10. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

11. Когато WWW.GROWSHOP-BG.COM не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, потребителя бива уведомен и му се възстановяват платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която WWW.GROWSHOP-BG.COM е следвало да изпълни задължението си по договора. WWW.GROWSHOP-BG.COM може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор.

 

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Стоката се предава на потребителя или на трето посочено от него лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името и за сметка на потребителя. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват всички придружаващи я документи.

2. Потребителят има право да откаже получаването на заявената от него стока при следните условия:

2.1. при явно несъответствие на доставената със заявената стока и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително - не може да се претендира за разваляне на договора.

2.2. при повредена на стоката или опаковката й

2.3. при неспазване срока на доставка

3. Рекламации по гореизброените причини се извършват само в момента на доставката.

4. Потребителят, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, има право да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите. В този случай, клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост.

5. Предходната точка 4 не се прилага по отношение на следните видове договори:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

6. Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и/или заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката, както и неустойка в двукратен размер от цената на стоката. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право и на обезщетение за вреди и пропуснати ползи.

7. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако потребителя откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. WWW.GROWSHOP-BG.COM се задължава:

- да достави в срок заявената за покупка стока при условията на раздел ІV ;

- в случаите по раздел V, т.2 и т. 4 - да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на този срок

2. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване.

3. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право да спре или изтрие информацията за дадена стока по своя преценка без право на преразглеждане.

4. WWW.GROWSHOP-BG.COM има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване, като WWW.GROWSHOP-BG.COM ще използва същата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

5. Потребителят се задължава:

- да се запознае предварително и да потвърди съгласието си с настоящите Общи Условия преди да направи заявката;

- да плати цената на стоката;

- да заплати разходите по доставката и да подпише всички придружаващи я документи;

- да осигури възможност за получаване на стоката;

- да получи стоката;

- да не извършва каквито и да е незаконни действия с доставената стока, да спазва изцяло нормативната уредба на Република България

6. Потребител няма право да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

7. Потребителят е длъжен да обезщети WWW.GROWSHOP-BG.COM и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи, в това число но не само, адвокатски възнаграждения, обезщетения, разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, или нарушение на българското законодателство и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави.

8. Потребителят на уебсайта няма право да извършва действия, с които нарушава законите, общоустановени правила на общуване, да разпространява вируси, да извършва каквито и да е действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ

1. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при непреодолима сила, форсмажор и случайни събития.

2. WWW.GROWSHOP-BG.COM запазва правото си да променя настоящите условия за ползване без предварително да предупреждава потребителите за това.

3. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи каквато и да е отговорност в случай на използването на доставена стока не според нейното предназначение или за незаконни действия.

4. Информацията и сведенията на WWW.GROWSHOP-BG.COM имат информативен характер и по никакъв начин не следва да влияят на избора и използването на стоките. Използването им е изцяло на отговороността на клиента.

5. WWW.GROWSHOP-BG.COM не носи отговорност за достоверността и точността на материалите публикувани на сайта.

6. Съдържанието на този сайт е авторско право на GrowShop-Bg.com и никой няма право да копира, разпространява и използва по какъвто и да е начин съдържанието на тези общи условия и останалото съдържание на сайта без изричното писмено съгласие и разрешение на GrowShop-Bg.com.

Категории

Анкета

Какви енергоспестяващи /CFL/ лампи използвате?